★ Icon Set ★


★ DINIK's "Anastasia" IconSet ★ ||Total 319 Icons || || 128x128 WVGA & VGA - 96x96 QVGA & WQVGA - WM6.5 & 6.5.X ||

Preview:


Download:
DINIK's "Anastasia" IconSet (Original Thred)**************************************************


★ DINIK's "HD2" IconSet ★ ||Total 274 Icons || || 128x128 WVGA & VGA - WM6.5 & 6.5.X ||

Preview:


Download:
DINIK´s HD2 IconSet (Original Thred)**************************************************


★ DINIK's HD2 Black Mamba Icon Set ★ ||Total 20 Icons || || 128x128 WVGA & VGA - 96x96 QVGA & WQVGA - WM6.5 & 6.5.X ||

Preview:


Download:
DINIK's HD2 Black Mamba Icon Set (Original Thred)