INSTALL ANDROID APP TO OTHER AVN UNIT

Search This thread

trannamptv

Member
Sep 20, 2020
15
3
Mod edit - translated by https://translate.google.com:
I have a head unit of KIA car. AVN (audio navigation video). I want to add some android apps like Youtube.... But I can't seem to connect the head device to my PC. I tried to install ADB driver, but can't link AVN with PC. Who can help me ? Thank you for everything !
******************************
Tôi có một đơn vị đầu của xe KIA. AVN (video điều hướng âm thanh). Tôi muốn thêm một số ứng dụng Android như Youtube .... Nhưng dường như tôi không thể kết nối thiết bị đầu với PC. Tôi đã thử cài đặt trình điều khiển ADB, nhưng không thể liên kết AVN với PC. Ai có thể giúp tôi ? Cảm ơn vì tất cả !
 

Attachments

 • z3118842321732_864f5bec57d61d7f5424b239ca99f274.jpg
  z3118842321732_864f5bec57d61d7f5424b239ca99f274.jpg
  643.6 KB · Views: 43
 • z3118842315275_58251d5d5339eeb6699f2499f7327c70.jpg
  z3118842315275_58251d5d5339eeb6699f2499f7327c70.jpg
  793.9 KB · Views: 41
 • z3118842319715_57df24e7c2e5ea2c1bc4181438fd6726.jpg
  z3118842319715_57df24e7c2e5ea2c1bc4181438fd6726.jpg
  1.5 MB · Views: 40
 • z3118844846879_ea14226691beedb952a28e0f2509f1bb.jpg
  z3118844846879_ea14226691beedb952a28e0f2509f1bb.jpg
  1.4 MB · Views: 45
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: luongtu

Oswald Boelcke

Senior Moderator / Moderator & RC-RT Committees
Staff member
Mod edit - translated by https://translate.google.com:
I have a head unit of KIA car. AVN (audio navigation video). I want to add some android apps like Youtube.... But I can't seem to connect the head device to my PC. I tried to install ADB driver, but can't link AVN with PC. Who can help me ? Thank you for everything !
******************************
Tôi có một đơn vị đầu của xe KIA. AVN (video điều hướng âm thanh). Tôi muốn thêm một số ứng dụng Android như Youtube .... Nhưng dường như tôi không thể kết nối thiết bị đầu với PC. Tôi đã thử cài đặt trình điều khiển ADB, nhưng không thể liên kết AVN với PC. Ai có thể giúp tôi ? Cảm ơn vì tất cả !
@trannamptv

Please note that English is the mandatory language and as courtesy, I've translated your above post. Same applies to your much older post here that I found when I checked your post history. With reference to rule no. 4 of the XDA Forum Rules, please post in English or add at least an English translation to your Vietnamese posts.
4. Use the English language.

We understand that with all the different nationalities, not everyone speaks English well, but please try. If you're really unable to post in English, use an online translator. You're free to include your original message in your own language, below the English translation. (This rule covers your posts, profile entries and signature). You could try :- https://translate.google.com/ or https://www.babelfish.com/ or use one of your choice.
Additionally, I've deleted your post here from 5 days ago as you've just posted a random Youtube link. Please review the above linked XDA Forum Rules with special emphasis on rule no. 5 and its last and second last bullets.

Thanks for your cooperation!
Regards
Oswald Boelcke
Senior Moderator
 

trannamptv

Member
Sep 20, 2020
15
3
[USER = 11127133] @trannamptv [/ USER]

Xin lưu ý rằng tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc và theo phép lịch sự, tôi đã dịch bài đăng trên của bạn. Điều tương tự cũng áp dụng cho bài đăng cũ hơn nhiều của bạn ở đây mà tôi đã tìm thấy khi kiểm tra lịch sử bài đăng của bạn. Với tham chiếu đến quy tắc số. 4 trong Nội quy Diễn đàn XDA , vui lòng đăng bằng tiếng Anh hoặc thêm ít nhất một bản dịch tiếng Anh vào các bài viết tiếng Việt của bạn.
[SPOILER = "Quy tắc số 4"]
4. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Chúng tôi hiểu rằng với tất cả các quốc tịch khác nhau, không phải ai cũng nói tiếng Anh tốt, nhưng hãy cố gắng. Nếu bạn thực sự không thể đăng bài bằng tiếng Anh, hãy sử dụng một phiên dịch trực tuyến. Bạn có thể tự do bao gồm thông điệp gốc của mình bằng ngôn ngữ của riêng bạn, bên dưới bản dịch tiếng Anh. (Quy tắc này bao gồm các bài đăng, mục tiểu sử và chữ ký của bạn). Bạn có thể thử: - https://translate.google.com/ hoặc https://www.babelfish.com/ hoặc sử dụng một trong những lựa chọn của bạn.
[/ SPOILER]
Ngoài ra, tôi đã xóa bài đăng của bạn ở đây từ 5 ngày trước vì bạn vừa đăng một liên kết Youtube ngẫu nhiên. Vui lòng xem lại các Quy tắc của Diễn đàn XDA được liên kết ở trên với sự nhấn mạnh đặc biệt về quy tắc số. 5 và gạch đầu dòng cuối ***g và thứ hai của nó.

Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn!
Trân trọng
Oswald Boelcke
Người điều hành cấp cao
Mod edit - translated by https://translate.google.com:
Thanks for the great reminder, I will greatly appreciate it. Sincerely thank you
Thanks for the great reminder, I would greatly appreciate it. Sincerely thank
******************************
Cảm ơn vì lời nhắc nhở tuyệt vời, tôi sẽ rất trân trọng vì điều đó. Trân trọng cảm ơn
Cảm ơn vì lời nhắc nhở tuyệt vời, tôi sẽ đánh giá rất cao nó. Xin chân thành cảm ơn
 
Last edited by a moderator:

luongtu

New member
Mar 8, 2022
3
0
Samsung Galaxy S10
Mod edit - translated by https://translate.google.com:
I have a head unit of KIA car. AVN (audio navigation video). I want to add some android apps like Youtube.... But I can't seem to connect the head device to my PC. I tried to install ADB driver, but can't link AVN with PC. Who can help me ? Thank you for everything !
******************************
Tôi có một đơn vị đầu của xe KIA. AVN (video điều hướng âm thanh). Tôi muốn thêm một số ứng dụng Android như Youtube .... Nhưng dường như tôi không thể kết nối thiết bị đầu với PC. Tôi đã thử cài đặt trình điều khiển ADB, nhưng không thể liên kết AVN với PC. Ai có thể giúp tôi ? Cảm ơn vì tất cả !
Which car? Kia K3?
 

TNSMANI

Senior Moderator / RC-RT Committee
Staff member
Jan 8, 2014
6,347
2
10,125
Chennai
OnePlus 9 Pro
MOD ACTION:

Any further posts which are not in English or which do not have an English translation will be deleted. Please read Rule 4:
4. Use the English language.

We understand that with all the different nationalities, not everyone speaks English well, but please try. If you're really unable to post in English, use an online translator. You're free to include your original message in your own language, below the English translation. (This rule covers your posts, profile entries and signature). You could try :- https://translate.google.com/ or https://www.babelfish.com/ or use one of your choice.
 

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 2
  MOD ACTION:

  Any further posts which are not in English or which do not have an English translation will be deleted. Please read Rule 4:
  4. Use the English language.

  We understand that with all the different nationalities, not everyone speaks English well, but please try. If you're really unable to post in English, use an online translator. You're free to include your original message in your own language, below the English translation. (This rule covers your posts, profile entries and signature). You could try :- https://translate.google.com/ or https://www.babelfish.com/ or use one of your choice.
  1
  Mod edit - translated by https://translate.google.com:
  I have a head unit of KIA car. AVN (audio navigation video). I want to add some android apps like Youtube.... But I can't seem to connect the head device to my PC. I tried to install ADB driver, but can't link AVN with PC. Who can help me ? Thank you for everything !
  ******************************
  Tôi có một đơn vị đầu của xe KIA. AVN (video điều hướng âm thanh). Tôi muốn thêm một số ứng dụng Android như Youtube .... Nhưng dường như tôi không thể kết nối thiết bị đầu với PC. Tôi đã thử cài đặt trình điều khiển ADB, nhưng không thể liên kết AVN với PC. Ai có thể giúp tôi ? Cảm ơn vì tất cả !