• Introducing XDA Computing: Discussion zones for Hardware, Software, and more!    Check it out!

[ROM][PX30][Q][10.0] Malaysk ROM for PX30 RK3326 with Android 10

Search This thread

neron-2015

New member
Jul 7, 2021
1
0
I want to write to everyone just for information, so to speak, for information :)
The update server always contains an updated version of the firmware, so to speak, a transitional one, where fixes - additions are gradually accumulated for the next online update.
If, for example, someone needs to reset the settings to the factory settings, then I recommend installing the LITE version of the firmware again and updating again to the Full version.
For example, updates are now accumulated, unlike version 1.1.6:
UPD : 09/02/2021
- Magisk updated to the latest version 21.4
- Manager Magisk to the latest version 8.0.7
- In Launcher Mal Dark, the buttons on the left and right panels have been slightly redone.
immediately open the access point settings.
open a third-party dialer
open MTCDialer for voice calling
- Fixed Screen Lock
- Fixed crash of the screensaver if it could not receive weather data from the provider. (if you installed it from an OEM application, you need to update it again after updating the firmware)
UPD : 12/02/2021
- Android base from 09/2/2020
- Fixed Easy Connect
- In Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Pop-up Notification Settings - new settings have been added:
1. Enable display of album covers (picture)
2. Covers display size in px (pixels) - from 10 px to 100 px (see screenshots)
- Fixed autostart Nav Radio + after sleep (it won't start from the background)
- Added French and Polish translation to Mod Settings (thanks to oxygen and XDA users)
- In the Bluetooth application the panel of incoming and outgoing calls has been changed.
UPD : 24/03/2021
- Android base from 02/25/2021 - only for PX5
- Android base from 12/17/2020 - only for PX6
- Android base from 02.10.2020 - only for PX30
- Latest version of Magisk
- Fixed removing the bar status (after rebooting, it reappeared)
- Added starting services after boot and sleep
- Added a choice of delay (from 1 to 60 seconds) of the second, third, fourth application for autorun after loading.
- Many other additions and fixes
UPD : 26/03/2021
- The ability to disable the standard mechanism of autorun Radio, Music, etc. standard applications (Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Autostart applications after system boot)
- Fixed initialization of Wi-Fi after boot.
- Fixed launch of Radio (when launched with zero frequency and empty radio buttons)
UPD : 30/03/2021
- Added Italian translation to rear camera app
- Added the ability to adjust the sound with your finger in the soundbar
- Added the ability to display radio station logos in the Radio application, pop-up notifications, in the screensaver.
All Radio applications that have the ability to display logos are located in the OEM application and have the word _logos at the end of the name, for example
HCT4Radio_MOD_Malay_logos.apk
HLARadio_MOD_Mal_logos.apk
MTCRadio_MAL_NEW_logos.apk
You need to reinstall the Radio applications from the OEM.
Question: What needs to be done to show the logos of radio stations?
Answer:
1. Pobierz na przykład to archiwum logo - https://disk.yandex.ru/d/8hmqpKHga0fQHQ lub pobierz je samodzielnie z Internetu.
2. Obraz musi być w formacie .png, najlepiej o rozdzielczości 250X250 px lub 500X500 px (im wyższa rozdzielczość, tym lepszy obraz będzie wyświetlany w wygaszacza ekranu)
3. Znajdź częstotliwości stacji radiowych w twoim mieście, wprowadzając w wyszukiwarkę Google "częstotliwości stacji radiowych (twoje miasto)"
4. Zmień nazwę zdjęć w formacie .png z nazwą częstotliwości stacji radiowej. Na przykład: istnieje stacja radiowa Record, nadaje w twoim mieście z częstotliwością 102.3 -
zmień nazwę obrazu o nazwie 102.3.png
5. Utwórz folder radiowy i skopiuj tam wszystkie swoje zdjęcia.
6. Skopiuj folder Radio do katalogu głównego pamięci wewnętrznej karty sdcard.
To powinno wtedy wyglądać coś takiego jak na screenach:
View attachment 5263917View attachment 5263919

UPD : 09/05/2021
Dodano impuls DFX Light Processing 2 do ViperFX, który radykalnie zmienia dźwięk w urządzeniu. Musi być aktywowany w ViperFX.
Dodano częściową obsługę rozdzielczości ekranu 1920x1080 (dla nowych urządzeń, które mają taką rozdzielczość ekranu, nie wszystkie aplikacje mogą być instalowane z aplikacji OEM). Nie mogę tego sprawdzić sam, nie ma takiego ekranu.
Zaktualizowano Magisk do najnowszej wersji.
Możliwość wyłączenia autorun standardowych aplikacji po załadowaniu lub po uśpieniu. Znajduje się w Ustawienia MOD - Ustawienia modów - Ustawienia systemowe - Autostart aplikacji po uśpieniu / restarcie - Wyłącz zwykły mechanizm autostart dla Radia, Muzyki, BT.
Możliwość zmiany motywu Dzień - Noc automatycznie przez automatyczną jasność ekranu przez GPS. Znajduje się w Ustawienia MOD - Ustawienia Mod - Ustawienia systemowe - Automatyczna jasność ekranu przez GPS - Zmiana automatycznie dzień / noc tematu (wskazane jest, aby ponownie uruchomić później tak, że zmiany mają zastosowanie)
Nowy wygaszacz ekranu w aplikacji OEM. Nazwa - MTCScreenClock_NEW_Factory.
Poprawiono motyw w ustawieniach MOD.
Aktualizacja launcher - Launcher 10 android do najnowszej wersji.
Poprawiono HCT4BlueTooth_Mod aplikacji Bluetooth dla lekkiego motywu (zainstaluj go ponownie z aplikacji OEM)
Dodano portugalskie tłumaczenie - dzięki Nuno
Wiele innych poprawek i dodatków.
UPD : 18/05/2021
Naprawiono korektor, który znajduje się w aplikacji OEM - HCT7AmpSetup_NEW (nie zapisali ustawień po restarcie) - musisz ponownie zainstalować go z aplikacji OEM.
Poprawiono lekki motyw w Launcher 10 android. Dodano możliwość zmiany uruchamiania aplikacji na dolnym pasku przycisków.
- Długie naciśnięcie przycisku - wybierz uruchomiono aplikację
- Krótkie naciśnięcie - uruchom aplikację


Cóż, napisałem to, aby wszyscy wiedzieli, wszystko to będzie oczywiście w następnej aktualizacji, kiedy będzie bardziej obszerna kumulacja poprawek i każdy otrzyma go automatycznie.
Dotyczy to wszystkich urządzeń PX5-PX6-PX30

Postaram się dodać informacje o nowych poprawkach i dodatkach w tym poście! (można go doszdować do zakładek :) )
Dla radia samochodowego androida 10 px30 RK3326 z dn 2021-03

{Mod edit: Link repaired}
 
Last edited by a moderator:

DSGTS

Member
Oct 2, 2018
48
2
Hi, I have issues with the USB ports, I'm using an USB data stick with my unit and it disconnects very often. I tried both ports and it is the same. I changed the USB cables with high quality ones and it's still the same.
 

unloadone

New member
Jul 19, 2021
2
0
Hello, is there any way to have the sound coming out of all speakers while on Bluetooth call? Actually, it's only coming out of the front speakers. I have the same problem when using Google Map. I searched for a setting to change this, but I can't find anything. Other than on those apps, the sound comes out of the rear speakers without problem.

BTW, nice mod, I really like it!
 

Fgo988

New member
Jul 19, 2021
3
0
Hallo,

maybe somebody can help me, because I am not sure if I understand everything.
There are 2 things that I have to know before the Installation.

1. Is the Lite Version is completly usable? Of course with much less functions. An Updates are only available with the Full Version?
2. If I am not Happy with the Mod Firmware, is it possible to go back to the Stock Firmware or do I need an Image of the Stock Firmware?
 

DSGTS

Member
Oct 2, 2018
48
2
I want to write to everyone just for information, so to speak, for information :)
The update server always contains an updated version of the firmware, so to speak, a transitional one, where fixes - additions are gradually accumulated for the next online update.
If, for example, someone needs to reset the settings to the factory settings, then I recommend installing the LITE version of the firmware again and updating again to the Full version.
For example, updates are now accumulated, unlike version 1.1.6:
UPD : 09/02/2021
- Magisk updated to the latest version 21.4
- Manager Magisk to the latest version 8.0.7
- In Launcher Mal Dark, the buttons on the left and right panels have been slightly redone.
immediately open the access point settings.
open a third-party dialer
open MTCDialer for voice calling
- Fixed Screen Lock
- Fixed crash of the screensaver if it could not receive weather data from the provider. (if you installed it from an OEM application, you need to update it again after updating the firmware)
UPD : 12/02/2021
- Android base from 09/2/2020
- Fixed Easy Connect
- In Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Pop-up Notification Settings - new settings have been added:
1. Enable display of album covers (picture)
2. Covers display size in px (pixels) - from 10 px to 100 px (see screenshots)
- Fixed autostart Nav Radio + after sleep (it won't start from the background)
- Added French and Polish translation to Mod Settings (thanks to oxygen and XDA users)
- In the Bluetooth application the panel of incoming and outgoing calls has been changed.
UPD : 24/03/2021
- Android base from 02/25/2021 - only for PX5
- Android base from 12/17/2020 - only for PX6
- Android base from 02.10.2020 - only for PX30
- Latest version of Magisk
- Fixed removing the bar status (after rebooting, it reappeared)
- Added starting services after boot and sleep
- Added a choice of delay (from 1 to 60 seconds) of the second, third, fourth application for autorun after loading.
- Many other additions and fixes
UPD : 26/03/2021
- The ability to disable the standard mechanism of autorun Radio, Music, etc. standard applications (Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Autostart applications after system boot)
- Fixed initialization of Wi-Fi after boot.
- Fixed launch of Radio (when launched with zero frequency and empty radio buttons)
UPD : 30/03/2021
- Added Italian translation to rear camera app
- Added the ability to adjust the sound with your finger in the soundbar
- Added the ability to display radio station logos in the Radio application, pop-up notifications, in the screensaver.
All Radio applications that have the ability to display logos are located in the OEM application and have the word _logos at the end of the name, for example
HCT4Radio_MOD_Malay_logos.apk
HLARadio_MOD_Mal_logos.apk
MTCRadio_MAL_NEW_logos.apk
You need to reinstall the Radio applications from the OEM.
Question: What needs to be done to show the logos of radio stations?
Answer:
1. Download for example this archive of logos - https://disk.yandex.ru/d/8hmqpKHga0fQHQ or download them yourself from the Internet.
2. The picture must be in .png format, preferably with a resolution of 250X250 px or 500X500 px (the higher the resolution, the better the picture will be shown in the screensaver)
3. Find out the frequencies of radio stations in your city by entering into Google search "frequencies of radio stations (your city)"
4. Rename pictures in .png format with the name of the radio station frequency. For example: there is a radio station Record, it broadcasts in your city at a frequency of 102.3 -
rename the picture with the name 102.3.png
5. Create a Radio folder and copy all your pictures there.
6. Copy the Radio folder to the root of the sdcard internal memory.
It should then look something like the screenshots:
View attachment 5263917View attachment 5263919

UPD : 09/05/2021
Added DFX Light Processing 2 impulse to ViperFX, which radically changes the sound on the device. It needs to be activated in ViperFX.
Added partial support for a screen resolution of 1920x1080 (for new devices that have such a screen resolution, not all applications can be installed from OEM applications). I can’t check it myself, there is no such screen.
Updated Magisk to the latest version.
Ability to disable autorun of standard applications after loading or after sleep. Located in Settings MOD - Mod Settings - System Settings - Autostart applications after sleep / reboot - Disable the regular autostart mechanism for Radio, Music, BT.
The ability to change the theme Day - Night automatically by Auto screen brightness by GPS. Located in Settings MOD - Settings Mod - System settings - Auto screen brightness by GPS - Change automatically the Day / Night theme (it is advisable to reboot later so that the changes apply)
New screensaver in the OEM application. Name - MTCScreenClock_NEW_Factory.
Fixed theme in MOD Settings.
Updated launcher - Launcher 10 android to the latest version.
Fixed bluetooth application HCT4BlueTooth_Mod for light theme (reinstall it from OEM application)
Added Portuguese translation - thanks to Nuno
Many other fixes and additions.
UPD : 18/05/2021
Fixed the equalizer, which is in the OEM application - HCT7AmpSetup_NEW (did not save the settings after reboot) - you need to reinstall it from the OEM application.
Fixed light theme in Launcher 10 android. Added the ability to change the launch of applications in the bottom bar for buttons.
- Long press on the button - select the launched application
- Short press - launch the application


Well, I wrote this to keep everyone in the know, all of this will of course be in the next update, when there will be a more voluminous accumulation of fixes and everyone will receive it automatically.
This applies to ALL PX5-PX6-PX30 units

I will try to add information about new fixes and additions in this post! (you can bookmark it :) )
Malaysk, would you please update your post with the latest changes.
 

Codeplayer

Senior Member
Aug 30, 2009
54
18
Tallinn
After latest update, I have trouble with GPS. Shows 0 satellites. After full reboot, GPS works correctly. Then next drive - always not working after ACC off. After reboot- works perfect, can drive many hours no problems.
 

Fgo988

New member
Jul 19, 2021
3
0
Is it normal that after 10 days still nobody answered my or the questions from other Users? I have to pay for the Full Version, so it would be good if all my questions are answered before the purchase.
 

DSGTS

Member
Oct 2, 2018
48
2
Is it normal that after 10 days still nobody answered my or the questions from other Users? I have to pay for the Full Version, so it would be good if all my questions are answered before the purchase.
Since this is a forum, I'll give you the answers: The lite version works well, but it doesn't have all the features. I'm not sure what you mean by "completely usable".
And if you don't like the mod with the full version you can always go back to stock, if you have the stock firmware update file. But it's highly unlikely you'll want to go back to stock.
 

Fgo988

New member
Jul 19, 2021
3
0
@DSGTS
Thanks for your answer. Meanwhile I found the Android file for My Radio a few pages before. So this will not be a problem anymore (EONON would not send me the file).

With "completly usable" I wanted to know, if the lite Version could be used without any limitations (like the installed Android). And the Full Version only add functions on Top, for example the Online Update.
 

DSGTS

Member
Oct 2, 2018
48
2
@DSGTS
Thanks for your answer. Meanwhile I found the Android file for My Radio a few pages before. So this will not be a problem anymore (EONON would not send me the file).

With "completly usable" I wanted to know, if the lite Version could be used without any limitations (like the installed Android). And the Full Version only add functions on Top, for example the Online Update.
The lite version works with no limitations, only less features. I'm using an Eonon unit as well, and the lite version is better than the stock firmware, much smoother. But with the full version, the Mod brings a lot of nice features.
 

avianne

Member
Feb 8, 2017
9
0
Manila
Hello, is there any way to have the sound coming out of all speakers while on Bluetooth call? Actually, it's only coming out of the front speakers. I have the same problem when using Google Map. I searched for a setting to change this, but I can't find anything. Other than on those apps, the sound comes out of the rear speakers without problem.

BTW, nice mod, I really like it!
did you fix it?i have the same issue using the bluetooth call.only front speakers working
 

Jumapt

New member
Mod edit - translated by https://www.deepl.com/translator:
Hello,
I am interested in improving the GPS on my Erisin ES5986V device, can I get it with this rom and how do I get it? I don't know who to contact to get the instructions, the necessary files and make the corresponding payment.
Please help me.
Best regards, Juma.
***********************
Hola,
Me interesa mejorar el GPS de mi dispositivo Erisin ES5986V ¿puedo conseguirlo con esta rom? Y ¿como ka consigo? No se a quien dirigirme para obtener las instrucciones, los archivos necesarios y hacer el pago que corresponda.
Ruego su ayuda.
Saludos cordiales, Juma.
***********************
@Jumapt Please use (at least additionally) the English language! Refer to rule no. 4 of the XDA Forum Rules.
Oswald Boelcke, Senior Moderator
I'm sorry,
Or course, i'll do.
Best regards and thank you.
 

brightsidebob

Member
Nov 25, 2017
6
0
Hello, ive switched to Malaysk from stock on my Vanku PX30 and it works perfectly.
Just a question: My main and foremost reason to switch in the first place was to have enhanced audio control features. I didnt expect a reskin of the old stock "graphical EQ + Sub control / Fader" being used. With the stock firmware, the Head Unit doesnt even seem to route any Audio through third party apps like the famous Poweramp.

Ive read in the instructions that Viper4Android (or ViperFX at least) is integrated in the Full version. Is that info still up-to-date? I dont care about additional launchers and all that, but i'd gladly pay up for better audio functions.

EDIT: yes it is, i've paid. just have to figure out audio processing when streaming audio via bluetooth from my phone yet.
 
Last edited:

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 5
  I want to write to everyone just for information, so to speak, for information :)
  The update server always contains an updated version of the firmware, so to speak, a transitional one, where fixes - additions are gradually accumulated for the next online update.
  If, for example, someone needs to reset the settings to the factory settings, then I recommend installing the LITE version of the firmware again and updating again to the Full version.
  For example, updates are now accumulated, unlike version 1.1.6:
  UPD : 09/02/2021
  - Magisk updated to the latest version 21.4
  - Manager Magisk to the latest version 8.0.7
  - In Launcher Mal Dark, the buttons on the left and right panels have been slightly redone.
  immediately open the access point settings.
  open a third-party dialer
  open MTCDialer for voice calling
  - Fixed Screen Lock
  - Fixed crash of the screensaver if it could not receive weather data from the provider. (if you installed it from an OEM application, you need to update it again after updating the firmware)
  UPD : 12/02/2021
  - Android base from 09/2/2020
  - Fixed Easy Connect
  - In Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Pop-up Notification Settings - new settings have been added:
  1. Enable display of album covers (picture)
  2. Covers display size in px (pixels) - from 10 px to 100 px (see screenshots)
  - Fixed autostart Nav Radio + after sleep (it won't start from the background)
  - Added French and Polish translation to Mod Settings (thanks to oxygen and XDA users)
  - In the Bluetooth application the panel of incoming and outgoing calls has been changed.
  UPD : 24/03/2021
  - Android base from 02/25/2021 - only for PX5
  - Android base from 12/17/2020 - only for PX6
  - Android base from 02.10.2020 - only for PX30
  - Latest version of Magisk
  - Fixed removing the bar status (after rebooting, it reappeared)
  - Added starting services after boot and sleep
  - Added a choice of delay (from 1 to 60 seconds) of the second, third, fourth application for autorun after loading.
  - Many other additions and fixes
  UPD : 26/03/2021
  - The ability to disable the standard mechanism of autorun Radio, Music, etc. standard applications (Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Autostart applications after system boot)
  - Fixed initialization of Wi-Fi after boot.
  - Fixed launch of Radio (when launched with zero frequency and empty radio buttons)
  UPD : 30/03/2021
  - Added Italian translation to rear camera app
  - Added the ability to adjust the sound with your finger in the soundbar
  - Added the ability to display radio station logos in the Radio application, pop-up notifications, in the screensaver.
  All Radio applications that have the ability to display logos are located in the OEM application and have the word _logos at the end of the name, for example
  HCT4Radio_MOD_Malay_logos.apk
  HLARadio_MOD_Mal_logos.apk
  MTCRadio_MAL_NEW_logos.apk
  You need to reinstall the Radio applications from the OEM.
  Question: What needs to be done to show the logos of radio stations?
  Answer:
  1. Download for example this archive of logos - https://disk.yandex.ru/d/8hmqpKHga0fQHQ or download them yourself from the Internet.
  2. The picture must be in .png format, preferably with a resolution of 250X250 px or 500X500 px (the higher the resolution, the better the picture will be shown in the screensaver)
  3. Find out the frequencies of radio stations in your city by entering into Google search "frequencies of radio stations (your city)"
  4. Rename pictures in .png format with the name of the radio station frequency. For example: there is a radio station Record, it broadcasts in your city at a frequency of 102.3 -
  rename the picture with the name 102.3.png
  5. Create a Radio folder and copy all your pictures there.
  6. Copy the Radio folder to the root of the sdcard internal memory.
  It should then look something like the screenshots:
  View attachment 5263917View attachment 5263919

  UPD : 09/05/2021
  Added DFX Light Processing 2 impulse to ViperFX, which radically changes the sound on the device. It needs to be activated in ViperFX.
  Added partial support for a screen resolution of 1920x1080 (for new devices that have such a screen resolution, not all applications can be installed from OEM applications). I can’t check it myself, there is no such screen.
  Updated Magisk to the latest version.
  Ability to disable autorun of standard applications after loading or after sleep. Located in Settings MOD - Mod Settings - System Settings - Autostart applications after sleep / reboot - Disable the regular autostart mechanism for Radio, Music, BT.
  The ability to change the theme Day - Night automatically by Auto screen brightness by GPS. Located in Settings MOD - Settings Mod - System settings - Auto screen brightness by GPS - Change automatically the Day / Night theme (it is advisable to reboot later so that the changes apply)
  New screensaver in the OEM application. Name - MTCScreenClock_NEW_Factory.
  Fixed theme in MOD Settings.
  Updated launcher - Launcher 10 android to the latest version.
  Fixed bluetooth application HCT4BlueTooth_Mod for light theme (reinstall it from OEM application)
  Added Portuguese translation - thanks to Nuno
  Many other fixes and additions.
  UPD : 18/05/2021
  Fixed the equalizer, which is in the OEM application - HCT7AmpSetup_NEW (did not save the settings after reboot) - you need to reinstall it from the OEM application.
  Fixed light theme in Launcher 10 android. Added the ability to change the launch of applications in the bottom bar for buttons.
  - Long press on the button - select the launched application
  - Short press - launch the application


  Well, I wrote this to keep everyone in the know, all of this will of course be in the next update, when there will be a more voluminous accumulation of fixes and everyone will receive it automatically.
  This applies to ALL PX5-PX6-PX30 units

  I will try to add information about new fixes and additions in this post! (you can bookmark it :) )
  3
  Only for devices processor Rockchip PX30, MCU - MTCD, MTCE Android 10.0 !

  Mod Q 10.0 Android PX30 RK3326
  For PX5 RK3368 mod 10 android is HERE
  For PX6 RK3399 mod 10 android is HERE

  Only for those who have 10 android installed, a PX30 processor and have an installed MCU that starts with MTC (X) - where X can have different letters.
  With firmware device, you need to understand all the risks. Neither I nor the website is not responsible for your actions and possibly killed devices! Everything you do - you do at your own peril and risk.

  Before installing the firmware, be sure to try to get into the Recovery (I have this method - I press the RESET button (RST) and hold the buttons on the front panel of the device until the buttons blink - I release the RESET button and immediately press the RESET button again for a short time 1-2 times ).
  IMPORTANT!!
  : You cannot change the firmware versions in the system partitions - System, Vendor, ODM and Product (this is due to the fact that in 10 android these sections are dynamic and protected by the android itself from changes)- otherwise you will have a BLACK SCREEN after reboot and you will have to go to RECOVERY and reinstall the firmware from there (you can without deleting the data).

  How do you know if your device is suitable for this forum thread? You can see the device in Settings - System - About device: look at the photo

  What's added, fixed in LITE firmware version:
  Can't update Magisk module !! Only Magisk Manager can be updated!


  Root access (Magisk) 8.0.2
  IMPORTANT!! : You cannot change the firmware versions in the system partitions in LITE - System, Vendor, ODM and Product - otherwise you will have a BLACK SCREEN after reboot and you will have to go to RECOVERY and reinstall the firmware from there (you can without deleting the data).
  Added ESFileExplorer, RootExplorer programs.
  Two modified launchers with the ability to customize them (located in Mod Settings).
  Enabled the ability to start the screensaver and set the start time to 15-30 seconds 1-3-5-7-10 minutes.
  By default, video viewing while driving is enabled and audio mute in Navigation is set to -3.
  Changed basic Settings.
  Possibility to set viewing of Internet traffic speed in the Status Bar.
  Ability to change color and gradient in the Status Bar.
  Many other changes and additions.

  Installing LITE firmware version:

  Unzip the archive and write the Update.zip file to a SD card or USB flash drive (must be formatted in FAT32). Insert into the loaded device. After a few seconds, the update menu will appear. We put a checkmark on Wipe Data (you will lose all your installed programs) and click on the Install button. See the screenshot below. The machine will reboot and the firmware installation will begin.
  222222.png

  Download LITE version:

  Be sure to read the instructions inside the archive, along with the firmware !!!
  I want to warn you: Everything that you do, you do at your own peril and risk.
  Can't update Magisk module !! Only Magisk Manager can be updated!

  Download: https://yadi.sk/d/N4iefiXA_8_YSQ
  Mirror: https://mega.nz/file/x5AyTbYZ#6fTw8iSPDaEpdxNDuzecq4657pnZaJZdkJ7r6iLcuww

  ----------------------------------------------
  What's added, fixed in FULL firmware version:
  Can't update Magisk module !! Only Magisk Manager can be updated!


  Full root access (Magisk)
  IMPORTANT!! : You cannot change the firmware versions in the system partitions - System, Vendor, ODM and Product - otherwise you will have a BLACK SCREEN after reboot and you will have to go to RECOVERY and reinstall the firmware from there (you can without deleting the data).
  Seven completely modified launchers with the ability to view tags for listening to music (any music app), Bluetooth music and radio stations.
  The ability to customize Launchers (enable, disable unnecessary functions in the settings) and weather settings in them and display the speed via GPS.
  4 types of screen savers with analog and digital clocks, with the ability to display GPS speed, weather, music listening tags (any music application),
  Bluetooth music and radio stations from the Radio app. Full customization of screensavers - color, font, disabling unnecessary functions, your car logo, etc. In the settings.
  Change splash screen - hold your finger in the center of the screen for 3-5 seconds - the view will change. Other screensavers are in the OEM app.
  Changed the volume bar and reduced its disappearance time. It is also fully configurable in Settings Mod - Mod settings - Sound settings.
  Fully customizable panel status with the ability to enable and disable buttons and icons in it in the settings and it is possible to completely disable it.
  Reload key added to the status bar.
  Added buttons "Screensaver", "Music", "Navigation", "Bluetooth Music" in the status bar (can be enabled or disabled in the settings).
  Changed the function of calling the brightness panel in the status bar.
  The screensaver is now launched in all programs, in the Mod Settings there is an Application Whitelist, where you can specify applications where the screensaver will not start.
  Added a list of applications in the Mod settings, where you can specify autostart after sleep.
  Added equalizer ViperFX - you can watch the settings in the video
  Changed Bluetooth Music app.
  Applications Music, Radio, Video have been completely changed. You can install standard applications from the OEM application.
  Video files can be played in the background.
  Now when you switch on rear view camera the brightness is in creased up to maximum automatically
  4 different types of radio apps have been added in the OEM app (including radio with Day and Night support)
  Go to the OEM app and install the app from there.
  3 different types of Music app have been added in the OEM app.
  Split screen support (not all apps support)
  Added online radio PCRadio
  Mod settings - MOD Settings - System settings - added automatic screen brightness by GPS.
  Supports 1280X720 and 1024X600 screen resolutions.
  Added four customizable buttons to screensavers to launch your programs.
  - Long press on the button - select the application.
  - Short press on the button - start the application.
  You can now configure the MODE button to launch your applications.
  - Located in Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Select applications to launch by pressing the MODE button.
  - If it is disabled, the standard method of operation of the MODE button is used (launching Radio-Music-Video)
  Added the ability to automatically adjust the sound based on GPS speed.
  Located in Settings mod - MOD Settings - Sound settings - Auto volume control by GPS.
  Added the ability to set pop-up messages about playing Music, Radio, Bluetooth music and PCRadio.
  Located in Mod Settings - MOD Settings - System Settings - Popup Settings.
  Fixed GPS work.
  - Improved location accuracy.
  - With a cold start - satellites are located in 40-70 seconds.
  - With a hot start (after sleep or reboot) - instantly.
  Anyone who had problems with USB ports or missing WiFi - fixed.
  USB and WiFi are initialized after the system is fully booted and after sleep.
  New method and settings of the whitelist of programs to run after sleep (located in Mod Settings - Mod Settings - System Settings)
  New whitelist for programs in which the screensaver will not start (located in Mod Settings - Mod Settings - Screensaver Settings)
  Redesigned Launcher with day and night support. Also added to Mod Settings - Mod Settings - Launchers to configure it. You can customize the display of the main screen
  - Clock, GPS speed, Weather or choose to display your logo (download a logo on the Internet (for example, a BMW car logo),
  in PNG format and preferably with a transparent background and copy the file to the device's internal memory)
  If after updating the firmware, every time the system boots, the location permissions for the launcher are asked, go to Mod Settings - Mod Settings -
  Launcher Settings - Launcher with day and night support and enable GPS speed display.
  New graphic equalizer in Music and Screensaver apps, with four different graphic equalizers and color selection.
  You can now set the time for showing music and radio notifications in Mod Settings from 1 to 10 seconds.
  You can change the DPI of the screen. The range is from 260dpi to 160dpi (standard 220 by default) - I set it to 200dpi. Located - Mod Settings - Mod Settings - System Settings.
  You can assign the launch of your applications to the buttons on the steering wheel or on the front panel of the device. Located in Mod Settings - Mod Settings - Car (as you select applications there, then assign buttons through the standard application, for setting the buttons on the steering wheel, for example). - you can watch the video on how to configure -
  More flexible graphic equalizer settings are in Mod Settings - Mod Settings - Sound Settings.
  Mod Settings - Mod Settings - Car - added GPS fix (enabled by default).
  Redesigned regular widgets for managing Music, Radio, Bluetooth music, etc.
  Configurable rear camera parking lines, you need to go to Settings Mod – Car - related settings – Extra settings and enable 1-2-3 type of Rear view ruler.
  EasyConnected has been updated to the latest version.
  Can't update Magisk module !! Only Magisk Manager can be updated!
  Many other fixes and additions.

  Installing FULL firmware version:

  You must download the LITE version, read the instructions inside the archive and be sure to install the LITE version on your device.

  Download FULL version:

  Installation only on LITE firmware version and only through online update. Download the LITE version and read the instructions inside the archive.

  VIDEO FULL version


  Online update 1.1.8.5 released on August 12, 2021
  Important information (announcement of future OTA updates)
  - https://forum.xda-developers.com/t/...-rk3326-with-android-10.4185981/post-84457467
  Who wants to translate Settings into their native language - https://forum.xda-developers.com/an...roid-6-8-9-t3955343/post80203246#post80203246
  ----------------------------------------------
  Many thanks to the respected Graser from the 4PDA forum for invaluable help in creating the firmware!
  +++++++++++++++++++++++++++++
  This post is in edit mode! Errors and inaccuracies are possible!
  Please excuse me in advance! I very rarely answer questions and do not use private messages!
  3
  Online update version 1.1.6 has been released.
  - Fixed work of online players (for example Spotify) after sleep.
  - New Settings Mod with support for day and night
  - Fixed DPI change
  - In the bluetooth application, the display of the contact list has been redesigned
  - Updated to the latest versions of ZLINK and EasyConnect
  - Fixed showing WiFi in the notification shade.
  - Many other fixes and additions.