How To Guide Unlock Bootloader without proper unlock file - Xiaoxin Pad Pro 2021 [TB-J716F]

Search This thread

UltimN8

Member
Feb 11, 2017
14
39
Lenovo P11
Hello fellow friend,

"Corrupted device" NO LONGER
This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
4. Click read data
5. Backup the data (it contains your serial number), you can find it in : AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\"your folder" mine is COMPORT_3 (the file contains the start adress of the partition : 0x2208)
6. Open a copy with an hex editor like HxD and modify your SN to HAHAHAHA (make sure your file is the same size as the original)
7. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
8. Right click on the partition "frp" -> Manage Partition
9. Backup the data (file 0x2188)
10.
Open a copy and change the last byte from 00 to 01
11. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
12. Download sn.img for HAHAHAHA from here
13. Boot your tablet into bootloader mode (check the new SN)
14. fastboot flash unlock sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. CELEBRATE because your bootloader is unlocked !
17. Back to QFIL : inject back your serial number backup in partition "fpinfo"
18. You can go back where you left -> Flash the Stock Chinese ROM
 

UltimN8

Member
Feb 11, 2017
14
39
Lenovo P11
So I updated until 13.1.560, my widevine was L3
Then decided to lock bootloader because that's the latest ZUI version (it erases memory) and my Widevine became L1
THAT is a hell of a win :D
 
 • Like
Reactions: gunalarix8

rb25zed

Member
Feb 6, 2015
6
3
@UltimN8 does this method work if you did not toggle the OEM unlock in android before locking the bootloader? If it does I will be very thankful to you.
 

Neter_

New member
Sep 5, 2022
3
1
Lo hace, el objetivo final aquí es desbloquear el gestor de arranque y alternar el desbloqueo del OEM con fastboot
IMG_20220905_191839.jpg

Al intentar bloquear el bootloader se me borra todo el sistema y solo me sale esa pantalla, hay alguna forma de solucionarlo o es hora de ir a llorar debajo de la cama?
 
 • Like
Reactions: JhonyJordan

UltimN8

Member
Feb 11, 2017
14
39
Lenovo P11
View attachment 5704955
Al intentar bloquear el bootloader se me borra todo el sistema y solo me sale esa pantalla, hay alguna forma de solucionarlo o es hora de ir a llorar debajo de la cama?
You only need to lock after you updated your system to ZUI 13.1.560 (search the forum for the files), else it will "semi-brick" your device.
Follow my guide to unlock back your device.
 

Neter_

New member
Sep 5, 2022
3
1
You only need to lock after you updated your system to ZUI 13.1.560 (search the forum for the files), else it will "semi-brick" your device.
Follow my guide to unlock back your device.
You are right, I already requested the sn.img, hopefully they will send it to me soon, thanks for your help.
 

empty.cad

Senior Member
Jun 9, 2014
125
30
Xiaomi 13
Red Magic 8 pro
Hello fellow friend,

"Corrupted device" NO LONGER
This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
4. Click read data
5. Backup the data (it contains your serial number), you can find it in : AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\"your folder" mine is COMPORT_3 (the file contains the start adress of the partition : 0x2208)
6. Open a copy with an hex editor like HxD and modify your SN to HAHAHAHA (make sure your file is the same size as the original)
7. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
8. Right click on the partition "frp" -> Manage Partition
9. Backup the data (file 0x2188)
10.
Open a copy and change the last byte from 00 to 01
11. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
12. Download sn.img for HAHAHAHA from here
13. Boot your tablet into bootloader mode (check the new SN)
14. fastboot flash unlock sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. CELEBRATE because your bootloader is unlocked !
17. Back to QFIL : inject back your serial number backup in partition "fpinfo"
18. You can go back where you left -> Flash the Stock Chinese ROM
i don't understand about 10. " last byte "
 

Attachments

 • w.PNG
  w.PNG
  41.2 KB · Views: 532

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
Xin chào người bạn đồng nghiệp,

" Thiết bị bị hỏng " KHÔNG CÒN NỮA
Hướng dẫn này nhắm vào những người như tôi, đã khóa bộ nạp khởi động của họ và nhận được thông báo: "blabla thiết bị bị hỏng"
Và rất tuyệt vọng khi Lenovo không trả lời khi chúng tôi yêu cầu tệp mở khóa thông qua trang web mở khóa ZUI.

Có thể tạm thời thay đổi số sê-ri của bạn để mở khóa bộ nạp khởi động của bạn với một tệp đã biết cho sê-ri này. Và đây là cách bạn làm điều đó ->

1. Chuyển sang chế độ EDL (giữ tăng âm lượng và kết nối với PC)
2. Khởi chạy QFIL, đi tới Công cụ -> Trình quản lý phân vùng (đảm bảo bạn đã chọn đúng lập trình viên prog_firehose_ddr.elf từ ROM Trung Quốc)
3. Nhấp chuột phải vào phân vùng " fpinfo " -> Quản lý phân vùng
4. Nhấp vào đọc dữ liệu
5. Sao lưu dữ liệu (nó chứa số sê-ri của bạn), bạn có thể tìm thấy nó trong: AppData \ Roaming \ Qualcomm \ QFIL \ "thư mục của bạn" của tôi là COMPORT_3 (tệp chứa địa chỉ bắt đầu của phân vùng: 0x2208 )
6. Mở một bản sao bằng trình chỉnh sửa hex như HxD và sửa đổi SN của bạn thành HAHAHAHA (đảm bảo rằng tệp của bạn có ***g kích thước với bản gốc)
7. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
8. Nhấp chuột phải vào phân vùng " frp " -> Quản lý phân vùng
9. Sao lưu dữ liệu (tệp 0x2188)
10.
Mở một bản sao và thay đổi byte cuối ***g từ 00 thành 01
11. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
12. Tải xuống sn.img cho HAHAHAHA từ đây
13. Khởi động máy tính bảng của bạn vào chế độ bộ nạp khởi động (kiểm tra SN mới)
14. mở khóa flash fastboot sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. KỶ NIỆM vì bộ nạp khởi động của bạn đã được mở khóa!
17. Quay lại QFIL: đưa bản sao lưu số sê-ri của bạn vào phân vùng " fpinfo "
18. Bạn có thể quay lại nơi bạn đã rời đi -> Flash ROM Stock tiếng Trung
Xin chào người bạn đồng nghiệp,

" Thiết bị bị hỏng " KHÔNG CÒN NỮA
Hướng dẫn này nhắm vào những người như tôi, đã khóa bộ nạp khởi động của họ và nhận được thông báo: "blabla thiết bị bị hỏng"
Và rất tuyệt vọng khi Lenovo không trả lời khi chúng tôi yêu cầu tệp mở khóa thông qua trang web mở khóa ZUI.

Có thể tạm thời thay đổi số sê-ri của bạn để mở khóa bộ nạp khởi động của bạn với một tệp đã biết cho sê-ri này. Và đây là cách bạn làm điều đó ->

1. Chuyển sang chế độ EDL (giữ tăng âm lượng và kết nối với PC)
2. Khởi chạy QFIL, đi tới Công cụ -> Trình quản lý phân vùng (đảm bảo bạn đã chọn đúng lập trình viên prog_firehose_ddr.elf từ ROM Trung Quốc)
3. Nhấp chuột phải vào phân vùng " fpinfo " -> Quản lý phân vùng
4. Nhấp vào đọc dữ liệu
5. Sao lưu dữ liệu (nó chứa số sê-ri của bạn), bạn có thể tìm thấy nó trong: AppData \ Roaming \ Qualcomm \ QFIL \ "thư mục của bạn" của tôi là COMPORT_3 (tệp chứa địa chỉ bắt đầu của phân vùng: 0x2208 )
6. Mở một bản sao bằng trình chỉnh sửa hex như HxD và sửa đổi SN của bạn thành HAHAHAHA (đảm bảo rằng tệp của bạn có ***g kích thước với bản gốc)
7. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
8. Nhấp chuột phải vào phân vùng " frp " -> Quản lý phân vùng
9. Sao lưu dữ liệu (tệp 0x2188)
10.
Mở một bản sao và thay đổi byte cuối ***g từ 00 thành 01
11. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
12. Tải xuống sn.img cho HAHAHAHA từ đây
13. Khởi động máy tính bảng của bạn vào chế độ bộ nạp khởi động (kiểm tra SN mới)
14. mở khóa flash fastboot sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. KỶ NIỆM vì bộ nạp khởi động của bạn đã được mở khóa!
17. Quay lại QFIL: đưa bản sao lưu số sê-ri của bạn vào phân vùng " fpinfo "
18. Bạn có thể quay lại nơi bạn đã rời đi -> Flash ROM Stock tiếng Trung
Bạn có thể làm video hướng dẫn chi tiết cho mình được không. Cảm ơn bạn
 

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 24
  Hello fellow friend,

  "Corrupted device" NO LONGER
  This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
  And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

  Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

  1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
  2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
  3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
  4. Click read data
  5. Backup the data (it contains your serial number), you can find it in : AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\"your folder" mine is COMPORT_3 (the file contains the start adress of the partition : 0x2208)
  6. Open a copy with an hex editor like HxD and modify your SN to HAHAHAHA (make sure your file is the same size as the original)
  7. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
  8. Right click on the partition "frp" -> Manage Partition
  9. Backup the data (file 0x2188)
  10.
  Open a copy and change the last byte from 00 to 01
  11. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
  12. Download sn.img for HAHAHAHA from here
  13. Boot your tablet into bootloader mode (check the new SN)
  14. fastboot flash unlock sn.img
  15. fastboot oem unlock-go

  16. CELEBRATE because your bootloader is unlocked !
  17. Back to QFIL : inject back your serial number backup in partition "fpinfo"
  18. You can go back where you left -> Flash the Stock Chinese ROM
  3
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  to
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa , sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  I have succeeded thank you very much for your kind help. Dear friend
  2
  I have succeeded thank you very much for your kind help. Dear friend
  You're welcome !
  2
  Had an error here. Need some help.
  Tablet P11 Pro 2021 now is just in black screen, like in EDL Mode, if I try to access or download anything via QFIL I got MetaCli Not Found and Download Fail:Sahara Fail:QSaharaServer Fail:process fail

  QFIL still recognizes, but ADB can't list to reboot EDL, any thought
  Looks like your device is is EDL mode, disconnect all the cables hold power until you see the screen
  2
  View attachment 5704955
  Al intentar bloquear el bootloader se me borra todo el sistema y solo me sale esa pantalla, hay alguna forma de solucionarlo o es hora de ir a llorar debajo de la cama?
  You only need to lock after you updated your system to ZUI 13.1.560 (search the forum for the files), else it will "semi-brick" your device.
  Follow my guide to unlock back your device.